Правене на игри с GGEZ

04 декември 2018

Административни неща

Rust-shooter

Пълен код: https://github.com/AndrewRadev/rust-shooter

Инсталация на ggez

SDL2

Инсталацията на ggez включва инсталиране на необходимите SDL2 библиотеки. Това може да е сравнително досадно, понеже включва копиране на разни dll-и, поне на Windows.

Инструкции: Rust-SDL2

Инсталация на ggez

SDL2

Как да дистрибутираме после играта? Exe-то ще бъде компилирано с нужните неща, стига да минем през някой от комплектите инструкции. Под windows, трябва да пакетираме exe-то редом със SDL2.dll и така ще можем да го пратим на другарче да го пробва.

Инсталация на ggez

Библиотеката има текуща версия 0.4.4. Добре е обаче да знаете как се инсталират неща през git, в случай, че master версията има някой bugfix, който още не е release-нат.

Имайте предвид че в Cargo.lock ще се запази конкретна версия на библиотеката, така че всеки следващ download ще е на същия код. Няма как да ви се счупи кода без да сте го докосвали, освен ако ръчно не ъпдейтнете версията.

1 2
[dependencies]
ggez = { git = "https://github.com/ggez/ggez" }

Скелет на играта

Фреймуърка очаква да дефинирате ваш тип, който да имплементира трейта ggez::event::EventHandler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
struct MainState { /* ... */ }

impl event::EventHandler for MainState {
  fn update(&mut self, ctx: &mut Context) -> GameResult<()> {
    // Променяме състоянието на играта
    Ok(())
  }

  fn draw(&mut self, ctx: &mut Context) -> GameResult<()> {
    graphics::clear(ctx);
    // Рисуваме неща
    graphics::present(ctx);
    Ok(())
  }
}

Скелет на играта

В main функцията, създаваме инстанция на нашия тип, и "контекст" (за рисуване/звуци) с конфигурация, и стартираме event loop-а:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pub fn main() {
  let ctx = &mut ContextBuilder::new("shooter", "fmi").
    window_mode(WindowMode {
      min_width: 1024,
      min_height: 768,
      ..Default::default()
    }).
    build().unwrap();
  let state = &mut MainState::new(ctx).unwrap();

  if let Err(e) = event::run(ctx, state) {
    println!("Error encountered: {}", e);
  } else {
    println!("Game exited cleanly.");
  }
}

Зареждане на ресурси

За да може библиотеката да си намери картинки и звуци при компилация, добре е да добавим локалната директория "resources" (или както искаме да я наречем). Когато разпространяваме играта, тя ще търси по default папка до exe-то, която се казва "resources", но подкарвайки я с cargo run, е по-удобно да използваме друга:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
// ...
// let ctx = &mut Context::load_from_conf("shooter", "ggez", conf).unwrap();

if let Ok(manifest_dir) = env::var("CARGO_MANIFEST_DIR") {
  let mut path = path::PathBuf::from(manifest_dir);
  path.push("resources");
  ctx.filesystem.mount(&path, true);
}

// if let Err(e) = event::run(ctx, state) {
// ...

Update

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
fn update(&mut self, ctx: &mut Context) -> GameResult<()> {
  if self.game_over { return Ok(()); }
  const DESIRED_FPS: u32 = 60;

  while timer::check_update_time(ctx, DESIRED_FPS) {
    let seconds = 1.0 / (DESIRED_FPS as f32);

    self.time_until_next_enemy -= seconds;
    if self.time_until_next_enemy <= 0.0 {
      // Създаваме следващия противник
      // self.time_until_next_enemy = ...;
    }

    // Обновяваме позиция на играча, на изстрелите, ...
  }
}

Update

Update

Update

Update

Update

Update

Най-простата форма на update би могла да изглежда така:

1
self.position += self.velocity * seconds;

Променяме velocity в зависимост от, например, задържан клавиш-стрелкичка, или в зависимост от AI-а на противниците, или както си пожелаем. Имаме пълната мощ на библиотеката nalgebra, която вероятно няма да ни трябва за много сложни неща:

1 2 3 4 5 6
#[derive(Debug)]
pub struct Enemy {
  position: Point2,
  velocity: Vector2,
  // ... и каквото още ни трябва ...
}

Точки и вектори могат да се събират с вектори, вектори могат да се умножават с числа. И други работи, но вижте документацията.

Input

Има още два метода, които могат да се имплементират за event::EventHandler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
fn key_down_event(&mut self,
         _ctx: &mut Context,
         keycode: event::Keycode,
         _keymod: event::Mod,
         _repeat: bool) {
  match keycode {
    event::Keycode::Space => self.input.fire = true,
    // ... Други клавиши ...
    _ => (), // Do nothing
  }
}

И еквивалентния за key up …

Input

Има още два метода, които могат да се имплементират за event::EventHandler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
fn key_up_event(&mut self,
        _ctx: &mut Context,
        keycode: event::Keycode,
        _keymod: event::Mod,
        _repeat: bool) {
  match keycode {
    event::Keycode::Space => self.input.fire = false,
    // ... Други клавиши ...
    _ => (), // Do nothing
  }
}

Drawing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
fn draw(&mut self, ctx: &mut Context) -> GameResult<()> {
  graphics::clear(ctx);
  if self.game_over {
    let font = graphics::Font::new(ctx, "/DejaVuSerif.ttf", 24)?;
    let text = graphics::Text::new(ctx, "Game Over!", &font)?;
    let center = Point2::new(self.screen_width as f32 / 2.0, self.screen_height as f32 / 2.0);
    graphics::draw_ex(ctx, &text, graphics::DrawParam {
      dest: center,
      offset: Point2::new(0.5, 0.5),
      .. Default::default()
    })?;
    graphics::present(ctx);
    return Ok(())
  }

  // ...

  graphics::present(ctx);
  Ok(())
}

Drawing

Просто викане на методи в модула graphics:: Когато имаме координатите и състоянието на противници, играч, изстрели, сцена, фон, и прочее, всичко се свежда до това да извикаме методи, които казват на графичната система какво да нарисува и къде.

Collision detection

Не ни трябва нищо сложно за тази конкретна игра. За всеки противник и всеки изстрел, проверяваме дали изстрела е в противника:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
for enemy in &mut self.enemies {
  for shot in &mut self.shots {
    if enemy.bounding_rect().contains(shot.pos) {
      shot.is_alive = false;
      enemy.is_alive = false;
      self.score += 1;
      let _ = self.assets.boom_sound.play();
    }
  }
}

Тестване

Инициализиране на контекст може да се направи само веднъж, което може да затрудни тестването. Решението е decoupling -- вместо конкретен тип, използваме trait, който можем да варираме:

1 2 3 4 5
pub trait Sprite: Debug {
  fn draw(&mut self, center: graphics::Point2, ctx: &mut Context) -> GameResult<()>;
  fn width(&self) -> u32;
  fn height(&self) -> u32;
}

Тестване

В истинския код, имаме нещо истински използваемо, което използва assets, fonts, drawing:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
#[derive(Debug)]
pub struct TextSprite {
  text: graphics::Text,
}

impl TextSprite {
  pub fn new(label: &str, ctx: &mut Context) -> GameResult<TextSprite> {
    let font = graphics::Font::new(ctx, "/DejaVuSerif.ttf", 16)?;
    let text = graphics::Text::new(ctx, label, &font)?;
    Ok(TextSprite { text })
  }
}

impl Sprite for TextSprite {
  fn draw(&mut self, center: graphics::Point2, ctx: &mut Context) -> GameResult<()> {
    // ...
  }

  fn width(&self) -> u32 { self.text.width() }
  fn height(&self) -> u32 { self.text.height() }
}

Тестване

В тестовете, спокойно можем да си сложим един "фалшив" sprite:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
#[derive(Debug)]
struct MockSprite {
  width: u32,
  height: u32,
}

impl Sprite for MockSprite {
  fn draw(&mut self, _center: Point2, _ctx: &mut Context) -> GameResult<()> { Ok(()) }

  fn width(&self) -> u32 { self.width }
  fn height(&self) -> u32 { self.height }
}

Съвети

Съвети

Съвети

Съвети

Ресурси

Ресурси

Ресурси

Ресурси

Ресурси

Ресурси

Ресурси

Ресурси

Въпроси