Правене на игри с Amethyst

08 януари 2019

Какво е Amethyst?

What sort of graphics do you need?

Source: https://gist.github.com/kvark/840c8cadf755b0d822b331222b0c3095

Подходи

Подходи

Подходи

Подходи

Една интересна презентация по темата:

"Update" pattern

1 2 3 4 5 6 7 8 9
loop {
  player.update();
  shots.update();
  enemies.update();

  player.draw();
  shots.draw();
  enemies.draw();
}

EC

Модел Entity-Component

EC

Модел Entity-Component

EC

Модел Entity-Component

EC - Entity

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
struct Ferris {
  rendering: RenderingComponent,
  position: PositionComponent
  shooting: ShootingComponent
}

struct Enemy {
  rendering: RenderingComponent,
  position: PositionComponent,
}

EC - Component

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
struct PositionComponent {
  pos: Vector2<f32>,
  vel: Vector2<f32>,
}

impl Component for PositionComponent {
  fn update(&mut self) {
    self.pos += self.vel * delta_time();
  }
}

EC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
for c in components {
  c.update();
}

// or

for e in entities {
  for c in e.components() {
    c.update();
  }
}

ECS

Модел Entity-Component-System

ECS

Модел Entity-Component-System

ECS

Модел Entity-Component-System

ECS

Модел Entity-Component-System

ECS

Модел Entity-Component-System

ECS - Entity

EntityId(0)
Undefined behaviour EntityId(1)
EntityId(4)

ECS - Component

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
let components = Components {
  position: vec![
    (EntityId(0), PositionComponent { pos: .., vel: .. }),
    (EntityId(1), PositionComponent { pos: .., vel: .. }),
    (EntityId(4), PositionComponent { pos: .., vel: .. }),
  ],
  rendering: vec![
    (EntityId(0), RenderingComponent::Sprite("ferris_shooting.png")),
    (EntityId(1), RenderingComponent::Text("Undefined behaviour")),
    (EntityId(4), RenderingComponent::Sprite("pew.png")),
  ],
  shooting: vec![
    (EntityId(0), ShootingComponent { cooldown: 0.0, cooldown_rate: 1.0 }),
  ]
}

ECS - System

1 2 3
SELECT (t, mesh, mat)
FROM TransformComponent, MeshComponent, MaterialComponent
WHERE t.entity_id == mesh.entity_id == mat.entity_id

ECS - System

1 2 3
for (t, mesh, mat) in (&transforms, &meshes, &materials).join() {
  ...
}

Amethyst

Old amethyst logo

New amethyst logo

Amethyst

API документация

API документация

API документация

API документация

Оптимизации

Могат да се включат оптимизации в debug режим, без да се изключват останалите полезни проверки и опции

Това става като се добави в Cargo.toml

1 2
[profile.dev]
opt-level = 3

За повече информация: https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html#the-profile-sections

Amethyst

Simple towers

Въпроси