Решение на Logging от Димитър Луканов

Обратно към всички решения

Към профила на Димитър Луканов

Резултати

 • 19 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 19 точки общо
 • 14 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)

Код

use std::time::{Instant, Duration};
use std::io::{self, Write};
use std::rc::Rc;
use std::cell::{RefCell};
pub trait Logger {
fn push(&mut self, time: Instant, text: &str);
fn log(&mut self, text: &str){
self.push(Instant::now(), text);
}
fn try_flush(&mut self) -> io::Result<()>;
fn flush(&mut self){
match self.try_flush() {
Err(error) => eprintln!("{}", error),
Ok(_) => ()
}
}
}
pub struct BufferedLogger<W: Write> {
out: Rc<RefCell<W>>,
buffer_size: usize,
data: Rc<RefCell<Vec<(Instant, String)>>>
}
impl<W: Write> BufferedLogger<W> {
pub fn new(out: W, buffer_size: usize) -> Self {
Self{
out: Rc::new(RefCell::new(out)),
buffer_size: buffer_size,
data: Rc::new(RefCell::new(Vec::with_capacity(buffer_size)))
}
}
pub fn buffered_entries(&self) -> Vec<String> {
self.data.borrow().iter().map(|e| (e.1).clone()).collect()
}
}
impl<W: Write> Clone for BufferedLogger<W> {
fn clone(&self) -> Self {
Self {
out: self.out.clone(),
buffer_size: self.buffer_size,
data: self.data.clone()
}
}
}
impl<W: Write> Logger for BufferedLogger<W> {
fn push(&mut self, time: Instant, text: &str) {
let mut index: usize = 0;
for entry in self.data.borrow().iter() {
if entry.0 >= time { break; }
index+=1;
}
self.data.borrow_mut().insert(index, (time, String::from(text)));
if self.data.borrow().len() == self.buffer_size { self.flush() };
}
fn try_flush(&mut self) -> io::Result<()>{
let mut data = self.data.borrow_mut();
// so we pop them in the correct order
// since they're sorted in ascending order rn
data.reverse();
let mut out = self.out.borrow_mut();
while !data.is_empty() {
let mut entry = (data.last().unwrap().1).clone();
entry.push('\n');
out.write(entry.as_bytes())?;
data.pop();
}

А защо не използваш директно това, което ти връща pop?

while let Some((_, mut entry)) = data.pop() {
  entry.push('\n');
  out.write(entry.as_bytes())?;
}

Или би могъл да махнеш reverse-ването и да пробваш drain (не съм сигурен какви са performance характеристиките му):

for (_, mut entry) in data.drain(..) {
  entry.push('\n');
  out.write(entry.as_bytes())?;
}
Ok(())
}
}
pub struct MultiLogger {
loggers: Vec<Box<dyn Logger>>
}
impl MultiLogger {
pub fn new() -> Self {
Self {
loggers: Vec::new()
}
}
pub fn log_to<L: Logger + 'static>(&mut self, logger: L) {
self.loggers.push(Box::new(logger));
}
}
impl Logger for MultiLogger {
fn push(&mut self, time: Instant, text: &str) {
for logger in &mut self.loggers {
logger.push(time, text);
}
}
fn try_flush(&mut self) -> io::Result<()>{
for logger in &mut self.loggers {
logger.try_flush()?;
}
Ok(())
}
}
pub struct ScopedLogger<L: Logger> {
tag: String,
logger: L
}
impl<L: Logger> ScopedLogger<L> {
pub fn new(tag: &str, base_logger: L) -> Self {
Self {
tag: String::from(tag),
logger: base_logger
}
}
}
impl<L: Logger> Logger for ScopedLogger<L> {
fn push(&mut self, time: Instant, text: &str) {
let mut tagging = String::from("[");
tagging.push_str(&self.tag);
tagging.push_str("] ");
tagging.push_str(text);
self.logger.push(time, &tagging);
}
fn try_flush(&mut self) -> io::Result<()>{
self.logger.try_flush()?;
Ok(())
}
}
#[test]
fn test_buffered_logger_keeps_entries_sorted() {
let mut logger = BufferedLogger::new(Vec::new(), 100);
let now = Instant::now();
logger.push(now + Duration::from_millis(2), "Test2");
logger.push(now + Duration::from_millis(1), "Test1");
assert_eq!(logger.buffered_entries(), vec!["Test1", "Test2"]);
}
#[test]
fn test_buffered_logger_clone_has_same_buffered_entries() {
let mut logger = BufferedLogger::new(Vec::new(), 100);
let mut cloned_logger = logger.clone();
logger.log("Test");
assert_eq!(logger.buffered_entries(), cloned_logger.buffered_entries());
cloned_logger.log("I'm going mad");
assert_eq!(logger.buffered_entries(), cloned_logger.buffered_entries());
logger.flush();
assert_eq!(logger.buffered_entries().len(), 0);
assert_eq!(cloned_logger.buffered_entries().len(), 0);
}
#[test]
fn test_buffered_logger_flush_removes_entries() {
let mut logger = BufferedLogger::new(Vec::new(), 100);
logger.log("test");
logger.flush();
assert_eq!(logger.buffered_entries().len(), 0);
}
#[test]
fn test_buffered_logger_auto_flushes_on_entry_overload() {
let mut logger = BufferedLogger::new(io::stdout(), 3);
logger.log("Test");
logger.log("Test");
logger.log("Test");
assert_eq!(logger.buffered_entries().len(), 0);
}
#[test]
fn test_buffered_logger_try_flush_returns_ok_on_successful_write() {
let mut logger = BufferedLogger::new(io::stdout(), 1);
logger.log("Test");
let result = logger.try_flush();
assert!(result.is_ok());
}
use std::fs::OpenOptions;
#[test]
fn test_buffered_logger_try_flush_returns_err_on_failed_write() {
let _creating = OpenOptions::new().write(true).create(true).open("test.txt");
let file = OpenOptions::new().read(true).open("test.txt").unwrap();
let mut logger = BufferedLogger::new(file, 3);
logger.log("Test1");
let result = logger.try_flush();
assert!(result.is_err());
}
#[test]
fn test_multi_logger() {
let logger1 = BufferedLogger::new(Vec::new(), 100);
let logger2 = BufferedLogger::new(io::stdout(), 100);
let now = Instant::now();
let mut logger = MultiLogger::new();
logger.log_to(logger1.clone());
logger.push(now + Duration::from_millis(1), "Test1");
logger.log_to(ScopedLogger::new("Second", logger2.clone()));
logger.push(now + Duration::from_millis(2), "Test2");
logger.push(now + Duration::from_millis(3), "Test3");
assert_eq!(logger1.buffered_entries(), vec!["Test1", "Test2", "Test3"]);
assert_eq!(logger2.buffered_entries(), vec!["[Second] Test2", "[Second] Test3"]);
logger.try_flush().unwrap();
logger.flush();
}
#[test]
fn test_scoped_logger() {
let base = BufferedLogger::new(Vec::new(), 100);
let mut logger = ScopedLogger::new("Rust", ScopedLogger::new("FMI", base.clone()));
logger.log("Test");
assert_eq!(base.buffered_entries(), vec!["[FMI] [Rust] Test"]);
}

Лог от изпълнението

Compiling solution v0.1.0 (/tmp/d20190123-22631-z5f34c/solution)
warning: unused import: `Duration`
 --> src/lib.rs:1:26
 |
1 | use std::time::{Instant, Duration};
 |             ^^^^^^^^
 |
 = note: #[warn(unused_imports)] on by default

warning: unused import: `std::fs::OpenOptions`
  --> src/lib.rs:222:5
  |
222 | use std::fs::OpenOptions;
  |   ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 6.62s
   Running target/debug/deps/solution-2e785d603b538f71

running 8 tests
test test_buffered_logger_auto_flushes_on_entry_overload ... Test
Test
Test
ok
test test_buffered_logger_clone_has_same_buffered_entries ... ok
test test_buffered_logger_flush_removes_entries ... ok
test test_buffered_logger_keeps_entries_sorted ... ok
test test_buffered_logger_try_flush_returns_err_on_failed_write ... ok
test test_buffered_logger_try_flush_returns_ok_on_successful_write ... Test
ok
test test_multi_logger ... [Second] Test2
[Second] Test3
ok
test test_scoped_logger ... ok

test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

   Running target/debug/deps/solution_test-29808948fb50ed3a

running 15 tests
test solution_test::test_automatic_flushing_when_buffer_limit_is_reached ... ok
test solution_test::test_automatic_flushing_when_zero_buffer_limit ... FAILED
test solution_test::test_basic_log ... ok
test solution_test::test_basic_push ... ok
test solution_test::test_cloning_a_logger_shares_a_buffer ... ok
test solution_test::test_cloning_a_logger_shares_their_io ... ok
test solution_test::test_erroring_io ... ok
test solution_test::test_flushing_the_buffer ... ok
test solution_test::test_logger_combinations ... ok
test solution_test::test_multilogger_logs_and_flushes_when_needed ... ok
test solution_test::test_multilogger_logs_to_several_ios ... ok
test solution_test::test_reordering_logs_in_buffer ... ok
test solution_test::test_reordering_logs_in_io ... ok
test solution_test::test_scoped_logger ... ok
test solution_test::test_scoped_logger_with_a_string_tag ... ok

failures:

---- solution_test::test_automatic_flushing_when_zero_buffer_limit stdout ----
thread 'solution_test::test_automatic_flushing_when_zero_buffer_limit' panicked at 'assertion failed: `(left == right)`
 left: `1`,
 right: `0`', tests/solution_test.rs:210:9
note: Run with `RUST_BACKTRACE=1` for a backtrace.


failures:
  solution_test::test_automatic_flushing_when_zero_buffer_limit

test result: FAILED. 14 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out

error: test failed, to rerun pass '--test solution_test'

История (1 версия и 4 коментара)

Димитър качи първо решение на 18.12.2018 03:20 (преди почти 5 години)